اسم شیک و اصیل دختر و پسر از شاهنامه

اسم پسر شک و امروزی از شاهنامه

آرمین: پسر کیغباد، به معنی شادو خرم، آرام، بزرگزاده.
آسا: پدر بهمن، به معنی آساینده
آسایان: مردی تورانی، به معنی آسا
آوند: سردار کیخسرو، به معنی بافرو شکوه، زیبا، درخشان، مهربان
آرمان: نام سرداری، به معنی دلاور و دلیر و در هر چیز تند و تیز، چابک
ایلا: پسر افراسیاب
بردیا: پسر کوچک کورش بزرگ و نام آرتامَن برادر کمبوجیه، به معنی نیک و والا،برازنده، بلند پایه، ستاره
برزام: نیای مانی، به معنی برتر از ایزد زمین (شا)
بارمان: سرداری تورانی، پسر ویسه، برادر پیران و هومان و دژدار افراسیاب، به معنی بافر
برسام: فرمانده سپاه بیژن، به معنی پرنیرو و خروشان و سیاهی برتر و چیره
راسور: سرداری از نژاد گودرز
رامان: وزیر کیغباد، به معنی آرام
ریو: پهلوان ایرانی از بازمانده های پشنگ، به معنی دشمن نیرنگ
ژوپین: پسر کیکاوس
سپندا: اسفندیار
سپهر: پسر کیخسرو
سینار: دلاور ایرانی
شادان: پسر فرزین، از بزرگان توس
شادران: سردار ایرانی، به معنی شاد
فریان: نامبر تورانی که خاندانش زردشتی شدند، در: شکوهمند و والا، فرشتگان، خشنود دوست
کاوه: دلاور پاد تازی، در: والا و بزرگزاده، گرانمایه و فرمند
کاویان: نام درفش کاوه آهنگر
کوهیار: دلاور ایرانی در لشگر کیخسرو، به معنی استوار، پا برجا
کیا: پادشاه بزرگ، مرزبان، پهلوان
کیارش: دومین پسر کیغباد، در: دلاور، شهریار، دلیر
ماهان: پسر کیخسرو، به معنی ماهها
ماهیار: وزیر داراب به معنی دوست و یار ماه و ایزد ماه
هومان: پسر ویسه، برادر پیران، به معنی نیک اندیش
هیربُد: مغ بزرگ زمان گشتاسب، کلید دارکیکاوس، به معنی نگهبان آتش