اسم پسرانه علیسا

معنی و ریشه اسم علیسا

اسم ایلماز با ریشه عربی/فارسی به معنی علی + سا (پسوند شباهت))، مانند علی، علی وار.

اسم پسرانه همراه با معنی اصیل ایران راهنمای انتخاب اسم جدید اسامی زیبای فرزند ریشه اسامی همراه ریشه عربی شیک با حرف ع

چه اسمی برای پسرم بزارم؟