اسم پسرانه هامرز

معنی و ریشه اسم هامرز

اسم پسرانه هامرز با ریشه اوستایی پهلوی به معنی برخیز (در زبان پهلوی و فارسی)، نام یکی از سرداران ساسانی.

اسم پسرانه همراه با معنی اصیل ایران زیبا راهنمای انتخاب اسم جدید اسامی زیبای فرزند ریشه اسامی همراه ریشه اوستایی پهلوی شیک با حرف ر

چه اسمی برای پسرم بزارم؟