اسم پسرانه ایلماز

معنی و ریشه اسم ایلماز

اسم ایلماز با ریشه ترکی به معنی جاودان، پایدار، ماندگار، کسی که در محدوده زمان نمی گنجد.

اسم پسرانه همراه با معنی اصیل ایران راهنمای انتخاب اسم جدید اسامی زیبای فرزند ریشه اسامی همراه ریشه ترکی شیک

چه اسمی برای پسرم بزارم؟