اسم پسرانه کارن

معنی و ریشه اسم کارن

اسم کارن با ریشه فارسی به معنی شجاع و دلیر است. نام فرزند کاوه آهنگر و هچنین نام سردار لشکر مهرداد شاهزاده اشکانی که علیه اشک بیستم (گودرز) قیام کرد.

اسم پسرانه همراه با معنی اصیل ایران راهنمای انتخاب اسم جدید اسامی زیبای فرزند خارجی ریشه

چه اسمی برای پسرم بزارم؟