اسم پسرانه الشن

معنی و ریشه اسم الشن

اسم الشن با ریشه ترکی به معنی شادی ایل، حاکم، رهبر، حکمران یک منطقه.

اسم پسرانه همراه با معنی اصیل ایران راهنمای انتخاب اسم جدید اسامی زیبای فرزند ریشه اسامی همراه ریشه ترکی شیک با حرف ت

چه اسمی به الشن میاد؟

چه اسمی به الشن میاد؟ دختر و پسر

اسم دختر که به الشن بیاد: الین، ال آی، شایلین، سلین،

اسم پسر که به الشن بیاد: الوین، المان، ائلوار،

___________________________

چه اسمی برای پسرم بزارم؟