اسامی دختر

             

         

        

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

عینا

عینا :    (عربی، عیناء)، زن فراخ چشم، زن زیبا چشم.

عهدیه

عهدیه :    (عربی) (عهد + ایه (پسوند نسبت))، 1- منسوب به عهد؛ 2- (به مجاز) زن هم ‌پیمان، زن پای‌بند به عهد و پیمان.

عواطف

عواطف :    (عربی) 1- عاطفه  ها، احساسات؛ 2- مهربانی  ها، الطاف.

علیمه

علیمه :    (عربی) (مؤنث علیم)، ( علیم.

عُلیا

عُلیا :    (عربی) 1- ویژگی جایی که نسبت به جای دیگر بر بلندی قرار گرفته است، بالا در مقابل سفلی؛ 2- (در قدیم) رفیع، والا.

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

علویه

علویه :    (عربی) 1- (مؤنث علوی)، منسوب به علی؛ 2- آنچه که مرتفع باشد؛ 3- آنچه که شریف باشد؛ 4- کسی که از اولاد علی ابن ابی طالب(ع) باشد.

عقیله

عقیله :    (عربی) (مؤنث عقیل)، 1- زن بزرگوار؛ 2- هر چیز گرامی و ارجمند، نفیس.

عقیق

عقیق :    (عربی) 1- سنگی سلیسی و آبدار و قیمتی، که رنگ سرخ آن بسیار جالب است و در زینت استفاده می‌شود؛ 2- (به مجاز) شخص ارجمند و گرامی.

عفیفه

عفیفه :    (عربی) (مؤنث عفیف)، ( عفیف.

عفت

عفت :    (عربی) 1- حالت خویشتن داریِ زن در رویارویی و معاشرت با نامحرم و حفظ آبرو، پاکدامنی؛ 2- رعایت اصول اخلاقی، پرهیزکاری، پارسایی.

عظیمه

عظیمه :    (عربی) (مؤنث عظیم)، ( عظیم.

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

عطیه

عطیه :    (عربی) 1- آنچه از سوی خداوند یا از طرف شخصی بزرگ به کسی بخشیده شود؛ 2- انعام، بخشش.

عطوفه

عطوفه :    (عربی) (مؤنث عَطوف) زنِ مهربان و با عاطفه.

عطریه

عطریه :    (عربی) (عطر + ایه (پسوند نسبت))، منسوب به عطر؛ معطر، خوشبو.

عطرین

عطرین :    (عربی ـ فارسی) (عطر + ین (پسوند نسبت))، منسوب به عطر؛ معطر، خوشبو.

عصمت

عصمت :    (عربی) 1- معصوم بودن، بی‌گناهی، پاک‌دامنی؛ 2- ناموس و عفت زنان؛ 3- (در قدیم) نگهداری و محافظت؛ 4- (در فلسفه قدیم) ملکه‌ی اجتناب از گناه.

عشرت

عشرت :    (عربی، عشیرة) 1- خوش گذرانی، کام جویی؛ 2- (در قدیم) هم نشینی، معاشرت.

عسل

عسل :    (عربی) 1- انگبین، مایع خوراکیِ غلیظ و چسبناکی که زنبور عسل تولید می‌کند؛ 2- (به مجاز) (در گفتگو) بسیار شیرین و خوش مزه و همینطور بسیار دوست داشتنی و مطلوب.

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

عزیزه

عزیزه :    (عربی) (مؤنث عزیز)، ( عزیز.

عِزت

عِزت :    (عربی) 1- عزیز و گرامی بودن، سربلندی و ارجمندی در مقابلِ ذلت؛ 2- احترام، بزرگداشت، گرامی‌داشت، تکریم؛ 3- (در قدیم) (به مجاز) خداوند.

عرفانه

عرفانه :    (عربی ـ فارسی) (عرفان + ه (نسبت))، منسوب به عرفان. ( عرفان.

عَذرا

عَذرا :    (عربی) 1- دوشیزه، باکِره، آشکار؛ 2- (اَعلام) 1) لقب حضرت مریم مادر حضرت عیسی(ع)؛ 2) لقب حضرت فاطمه(س).

عَدیله

عَدیله :    (عربی) (مؤنث عدیل)، 1- مثل، مانند، ‌همانند، هم شأن، هم وزن؛ 2- همسر.

عَبیر

عَبیر :    (عربی) (در قدیم) نوعی ماده  ی خوش  بو کننده که از ترکیب مشک، گلاب، زعفران، و بعضی مواد دیگر تهیه می  شد و آن را برای خوش بویی همراه داشتند یا در مجالس می  سوزاندند.

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

عایشه

عایشه :    (عربی) 1- زن نیکو حال؛ 2- (اَعلام) [7 پیش از هجرت -57 هجری] همسر پیامبر اسلام(ص) و دختر ابوبکر خلیفه. در سال دوم هجری به همسری پیامبر(ص) درآمد. در جنگ جمل بر ضدّ حضرت علی(ع) شرکت جست. پس از شکست به مدینه ...

عالیه

عالیه :    (عربی) (مؤنث عالی)، 1- عنوانی احترام آمیز برای زنان؛ 2- عالی مقام (زن)؛ 3- عالی. +   عالی.

عالمه

عالمه :    (عربی) (مؤنث عالم) دانشمند (زن)، آگاه.

عالَم

عالَم :    (عربی) 1- (در قدیم) کیهان، پهنه‌ی کره‌ی زمین و آنچه در آن است، جهان؛ 2- (به مجاز) حالت و وضعیت.

عاقِله

عاقِله :    (عربی) (مؤنث عاقل)، زنِ عاقل.    عاقل.

عاطِفه

عاطِفه :    (عربی) محبت، مهربانی، مهر، عطوفت.

عاصِفه

عاصِفه :    (عربی) (مؤنث عاصِف). (  عاصِف.

عارفه

عارفه :    (عربی) 1- زن عارف، ز عارف. 1- ، 2- و 3- ؛  2- (در قدیم) مهربانی و نیکی (عارفت).

عادله

عادله :    (عربی) (مؤنث عادل) عادل، دادگر (زن)، + (  عادل.

عابده

عابده :    (عربی) (مؤنث عابد) (در قدیم) زنی که بسیار عبادت می‌کند. +   عابد.

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir