نام دخترانه حرف ث

             

         

        

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

ثَنا

ثَنا :    (عربی) 1- ستایش، مدح؛ 2- دعا؛ 3- درود و تحیت؛ 4-حمد، شکر، سپاس.

ثَمینه

ثَمینه :    (عربی) گران بها، قیمتی، گران.

ثَمینا

ثَمینا :    (عربی ـ فارسی) (ثمین + الف نسبت) منسوب به ثمین،   ثمین.

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

ثَمین

ثَمین :    (عربی) گران‌بها، قیمتی، گران.

ثَمره

ثَمره :    (عربی) 1- میوه؛ 2- (به مجاز) نتیجه و حاصل.

ثَمر

ثَمر :    (عربی) 1- میوه؛ 2- (به مجاز) نتیجه و حاصل.

ثریّا

ثریّا :    (عربی) (= پروین)،   پروین.

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir