آساره

ستاره

برگام

به ضم ب ، ابروهایم

تیارا

تیه(در گویش لری به معنای چشم)آرا(آراینده ) معنی: چشم آرا ، زیبا

تیام

در گویش لرستان به معنی چشمانم ، بسیار عزیز - نام پسرانه و دخترانه

سایدا

سایه مادر، پناه مادر

سوتیام

نور چشمانم مرکب از سو به معنای نور و روشنایی

گوطلا

چیزی با ارزش همچون طلا ، آنچه به زیبایی طلا باشد

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

اسم های لری غیر تکراری ارسالی دوستان از طریق نظرات:
تیاناز، ستین، دونا، ایلدا، مهردا، دامهر، ستین دا، لریا، لریان، لرسان، لرسا، لرماه، ماهلر، لرجان، لران، لرا، لرانا، لرآنا