اسم پسرانه رایان

معنی و ریشه اسم رایان

اسم رایان با ریشه فارسی به معنی اندیشمند، فکر کننده و فکور است.اسم Rian یا Ryan با ریشه ایرلندی، که در انگلستان و ایرلند بسیار رواج دارد و به معنی شاه کوچک است.

اسم پسرانه همراه با معنی اصیل ایران راهنمای انتخاب اسم جدید اسامی زیبای فرزند خارجی ریشه

چه اسمی برای پسرم بزارم؟