انتخاب اسم دختر نام پسر زیبای ایرانی جدید شیک با کلاس

انتخاب نام برای فرزند دختر و پسر- اسم دوقلو ها - نام های اصیل فارسی ، ترکی و آذری ، کردی، لری، گیلکی و مازنی، بلوچی، عبری، عربی

اسم های شیک و زیبای ترکی دختر همراه با معنی

آی‌نور(آینور)

آی‌نور (آینور):    (ترکی ـ عربی) 1- روشنایی و فروغ ماه، نور ماه، نورانی مثل ماه؛ 2- (به مجاز) مهتاب؛ زیبارو.

آیناز

آیناز :    (ترکی ـ فارسی) (آی = ماه + ناز)، 1- ماه قشنگ و زیبا؛ 2- (به مجاز) زیبارو.

آینا

آینا:    1- (ترکمنی) به معنی آیینه؛ 2- (ترکی) آیینه، آبگینه، شیشه، شفاف، صورت سفید و زیبا؛ 3- (به مجاز) زیبارو.

آیلین

آیلین :    (ترکی) هاله، اطراف ماه، هاله‌ی ماه.

آیلی

آیلی :    (ترکی) مهتاب.

آیلر

آیلر:   (ترکی) 1- جمع ماه، ماه  ها؛ 2- (به مجاز) زیبارو.

آیلار

آیلار :    (ترکی) 1- زیبا و پاک، جمع ماه؛ 2- (به مجاز) زیبارو.

آیلا

بقیه در ادامه مطلب

آیلا  :    (ترکی) هاله‌ی ماه، هاله.

آیگین

آیگین :    (ترکی ـ فارسی) (آی = ماه + گین = جزء پسین بعضی از کلمه‌های مرکّب به معنی دارنده، همراه) 1- دارنده و همراه ماه؛ 2- (به مجاز) زیباروی.

آی‌گل (آیگل)

آی‌گل (آیگل) :    (ترکی ـ فارسی) 1- گل ماه، ماه گل، گل زیبا چون ماه؛ 2- (به مجاز) زیبارو و لطیف.

آیشین(آی‌شین)

آیشین(آی‌شین):    (ترکی) 1- به معنی مثل و مانند ماه و ماهوار، شبیه ماه؛ 2- (به مجاز) زیبا.

آی‌شِن (آیشن)

آی‌شِن (آیشن) :    (ترکی) 1- شبیه ماه؛ 2- (به مجاز) زیبا رو.

آی‌سونا

آی‌سونا:    (ترکمنی) 1- مرغابی ماه گونه، اردک وحشی چون ماه؛ 2- (به مجاز) زیبارو.

آی‌سودا (آیسودا)

آی‌سودا (آیسودا):    (ترکی) 1- ماه در آب‌؛ 2- (به مجاز) زیبا رو و با طراوت.

آیسو

آیسو :    (ترکی) (آی =  ماه + سو = آب) 1- ماه و آب؛ 2- (به مجاز) زیبارو، با طراوت و درخشنده.

آی‌سن(آیسن)

آی‌سن(آیسن):   (ترکی) 1- به معنی مانند ماه هستی؛ 2- (به مجاز) زیبارو.

آیسل

آیسل :    (ترکی)1- به معنی ماه شفاف، 2- مترادف معنای ائل‌سئون به معنی وطن پرست؛ 3- (اَعلام) رود قابل کشتیرانی در هلند به طول 116 کیلومتر در دهانه‌ی شمالی رود راین که به دریای آیسلمر می‌ریزد.

آیسان

آیسان:    (ترکی ـ فارسی) (آی = ماه + سان (پسوند شباهت))، 1- مثل ماه، همانند ماه، مهسا؛ 2- (به مجاز) زیبارو.

آیسا

آیسا:    (ترکی ـ فارسی) (آی= ماه + سا (پسوند شباهت))، 1- مثل ماه، شبیه به ماه؛ 2- (به مجاز) زیبا رو.

آیرین

آیرین :    1- (کردی) آگرین، آهرین؛ 2- (در فارسی) آتشین.

آیدا

آیدا:    (ترکی) گیاهی که کنار آب می‌روید.

آیتن

آیتن:    (ترکی ـ فارسی) 1- به معنی ماه بدن، ماه پیکر، برابر با ماه؛ 2- (به مجاز) زیبارو.

آی‌تکین

آی‌تکین:    (ترکی) مانند ماه.

آیتک

آیتک:    (ترکی ـ فارسی) 1- ماه تنها، ماه بی همتا؛ 2- (به مجاز) زیبارو.

آنیل

آنیل :    (ترکی) 1- به خاطر آورده شدن؛ 2- مشهور، نامی.

آنالی

آنالی:    (ترکی) [از دو جزء آنا (مادر) + پسوند نسبت ساز (لی)] 1- دارنده‌ی محبت؛ 2- برخوردار از محبت مادر؛ 3- مادر دار، دارای مادر.

آنا

آنا :    (ترکی) 1- زن، مادر، والده، مام؛ 2- زن سالخورده؛ 3- اساسی، پایه؛ 4- (اَعلام) (در میتولوژی یونان) آناپرانا خواهر ملکه دیدون، Didon که افسانه‌ی او به هنگام کوچ مردم تروا به سرزمین های لاتین رواج یافت.

آلما

آلما :    1- درخت سیب جنگلی؛ 2- (در ترکی) سیب؛ [درخت سیب جنگلی را در رودسر سیب، هسیب و هسی و در توالش سف و در ارسباران و آستارا «آلما» می‌خوانند].

ایلناز

ایلناز :    (ترکی ـ فارسی) (ایل + ناز = افتخار، نوازش، زیبا)، 1- افتخار ایل؛ 2- مورد نوازش ایل؛ 3- نازنین ایل.

ایپک

ایپک:    (ترکی) ابریشم، حریر، ابریشمی.

اولدوز

اولدوز:    (ترکی) ستاره، اختر، کوکب، نجم.

الین

الین :    (ترکی ـ فارسی) (ال= ایل+ ین (پسوند نسبت))، 1-منسوب به ایل؛ 2- (به مجاز) هم نژاد و هم خون (؟).

الیانا

الیانا :    (ترکی) 1- نیکی و هدیه؛ 2- (به مجاز) به معنی مأنوس؛ 3- دوست داشتن ایل، دوست مشوق ایل.

اِلناز

اِلناز :    (ترکی ـ فارسی) 1- مایه افتخار ایل، باعث فخر و تفاخر شهر و ولایت؛ 2- موجب نعمت و رفاه و آسایش.

المیرا

المیرا :    (ترکی ـ فارسی) (ال = ایل + میرا) (به مجاز) فدائی ایل.

اِلسانا

اِلسانا :    (ترکی ـ فارسی) [ال = آل، شهر و ولایت، خویشی + سان (پسوند شباهت) + ا (الف اسم ساز)]، مثل ایل، مثل مردم ایل و شهر و ولایت، چون خویشان.

اِلسا

اِلسا :  (ترکی ـ فارسی) (ال= ایل+ سا (پسوند شباهت)) مثل ایل، همانند ایل.

اُلدوز

اُلدوز :    (ترکی) (= اولدوز)،    اولدوز.

اِل‌آی

اِل‌آی :    (ترکی) 1- ماه ایل؛ 2- (به مجاز) زیباروی ایل.

ارمغان

ارمغان :    (ترکی) تحفه‌ای که از جایی دیگر برند، سوغات، ره آورد.

پینار

پینار :    (ترکی) به معنی چشمه.

تِلّی

تِلّی :    (ترکی) 1- موهای پر پشت و بلند، دختری که گیسوی بلند و زیبا دارد، زلف دار؛ 2- زباندار و سخنور.

جیران

جیران :    (ترکی) 1- آهو؛ 2- (به مجاز) معشوقِ زیبا؛ 3- (در قدیم) (به مجاز) چشمِ زیبا.

دنیز

دنیز :    (ترکی) دریا، بحر.

سوینج

سوینج :    (ترکی) شادی.

سوین

سوین :    (ترکی) شادباش.

سِویل

سِویل :    (ترکی) دوست داشته شده

سُونیا

سُونیا :    (ترکی ـ فارسی) (سو = نور + نیا) 1- نورِ نیاکان(؟)؛ 2- (در یونانی) خرد و عقل.

سُونای

سُونای :    1- (سونا = دعا کننده، ستاینده + ی)؛ 2- (در ترکی) آخرین ماه.

سُونا

سُونا :    1- طلا؛ 2- (در ترکی) 1) مرغابی، 2) زیبا و قشنگ.

سولماز

سولماز :    (ترکی) 1- پژمرده نشدنی، 2- گلی که هرگز پژمرده نمی  شود.

سوگل

سوگل :    (ترکی) (در گفتگو) مورد علاقه و محبت زیاد، محبوب.

سَلینا

سَلینا :    (ترکی ـ فارسی) (سَلین + ا (پسوند نسبت))، منسوب به سَلین، ، سَلین.

سَلین

سَلین :    (ترکی) 1- سیل مانند؛ 2- (اَعلام) نام رودخانه‌ای در آذربایجان که از منطقه قره داغ سرچشمه می‌گیرد.

سُلدا

سُلدا :    (ترکی) حامی، یاور.

سایا

سایا :    (ترکی) 1- یکرنگ، بی‌ریا؛ 2- (در فارسی) ساینده.

سانای

سانای :    (ترکی) مهنام، بی‌قرار.

گویچک

گویچک :    (ترکی) زیبا، رعنا، قشنگ، خوشگل، دلپسند.

گوزل

گوزل :    (ترکی) 1- زیبا، خوشگل، قشنگ؛ 2- ظریف، برازنده، خوب، نیکو، نازنین.

گُلین

گُلین :    1- (در قدیم) به رنگ گل سرخ؛ 2- (به مجاز) زیبا و شاداب؛ 3- (در ترکی)/galin/ عروس.

مهرآنا

مهرآنا :    (فارسی ـ ترکی) (مهر = محبت و دوستی، مهربانی + آنا = مادر) 1- مهربانی و محبت و دوستی مادر؛ 2- (به مجاز) مهربان و با محبت.

مرال

مرال :    (ترکی) (= مارال)‏، ( مارال.

نازیلا

نازیلا :    (فارسی ـ ترکی) با ناز و کرشمه، با ناز.

نازیک

نازیک :    (در ترکی) نازک، باریک، ظریف، لطیف.

نازلی

نازلی :    (ترکی) نازنین، نازنده، دارای ناز، نازدار.

نازلار

نازلار :    (فارسی ـ ترکی) (ناز + لار = پسوند جمع در ترکی)، 1- نازها؛ 2- زیبایی  ها و قشنگی  ها؛ 3- (به مجاز) ویژگی دختری که ناز دارد و زیبا و قشنگ است.

مارال

مارال :    1- (ترکی) مرال، گوزن، آهو؛ 2- (به مجاز) زیبا و خوش اندام.

لاچین

لاچین :    (ترکی) شاهین شکاری، شاهین سفید، باز شکاری.

شانلی

شانلی :    ( ترکی) 1- افتخار آمیز؛ 2- مشهور.

ساحل

ساحل :    (ترکی) دارای موهای بلند و پرپشت، گیسو بلند.

ساچلی

ساچلی :    (ترکی) دارای موهای بلند و پرپشت، گیسو بلند.

تَرلان

تَرلان :    1- (در ترکی) مرغی از جنس باز شکاری را گویند؛ 2- (در کردی) 1) به معنی زیبا؛ 2) نام نوعی اسب است.

پارلا

پارلا :    ( ترکی ) به معنی درخشنده و نورانی.نوشته شده توسط
ساخت وبلاگ در بلاگ بیان، رسانه متخصصان و اهل قلم

انتخاب اسم دختر نام پسر زیبای ایرانی جدید شیک با کلاس

انتخاب نام برای فرزند دختر و پسر- اسم دوقلو ها - نام های اصیل فارسی ، ترکی و آذری ، کردی، لری، گیلکی و مازنی، بلوچی، عبری، عربی

  
انتخاب اسم دختر نام پسر زیبای ایرانی جدید شیک با کلاس

به نام خدا
انتخاب نام برای فرزند دختر و پسر،
آرشیو کاملی از اسم دختـر و پسر، فرهنگ نام های ایرانی - راهنمای بهترین نام دختر پسر - اسامی نوزاد مورد تائید ثبت احوال در
esmha.blog.ir

کپی برداری از مطالب "اسم ها" غیرمجاز و شرعا حرام است.

نرم افزار اسم های جدید دختر و پسر

نرم افزار اسم های جدید دختر و پسر

تضمین قبولی در آیین نامه

تبلیغ

آخرین نظرات

آی‌نور(آینور)

آی‌نور (آینور):    (ترکی ـ عربی) 1- روشنایی و فروغ ماه، نور ماه، نورانی مثل ماه؛ 2- (به مجاز) مهتاب؛ زیبارو.

آیناز

آیناز :    (ترکی ـ فارسی) (آی = ماه + ناز)، 1- ماه قشنگ و زیبا؛ 2- (به مجاز) زیبارو.

آینا

آینا:    1- (ترکمنی) به معنی آیینه؛ 2- (ترکی) آیینه، آبگینه، شیشه، شفاف، صورت سفید و زیبا؛ 3- (به مجاز) زیبارو.

آیلین

آیلین :    (ترکی) هاله، اطراف ماه، هاله‌ی ماه.

آیلی

آیلی :    (ترکی) مهتاب.

آیلر

آیلر:   (ترکی) 1- جمع ماه، ماه  ها؛ 2- (به مجاز) زیبارو.

آیلار

آیلار :    (ترکی) 1- زیبا و پاک، جمع ماه؛ 2- (به مجاز) زیبارو.

آیلا

بقیه در ادامه مطلب

آیلا  :    (ترکی) هاله‌ی ماه، هاله.

آیگین

آیگین :    (ترکی ـ فارسی) (آی = ماه + گین = جزء پسین بعضی از کلمه‌های مرکّب به معنی دارنده، همراه) 1- دارنده و همراه ماه؛ 2- (به مجاز) زیباروی.

آی‌گل (آیگل)

آی‌گل (آیگل) :    (ترکی ـ فارسی) 1- گل ماه، ماه گل، گل زیبا چون ماه؛ 2- (به مجاز) زیبارو و لطیف.

آیشین(آی‌شین)

آیشین(آی‌شین):    (ترکی) 1- به معنی مثل و مانند ماه و ماهوار، شبیه ماه؛ 2- (به مجاز) زیبا.

آی‌شِن (آیشن)

آی‌شِن (آیشن) :    (ترکی) 1- شبیه ماه؛ 2- (به مجاز) زیبا رو.

آی‌سونا

آی‌سونا:    (ترکمنی) 1- مرغابی ماه گونه، اردک وحشی چون ماه؛ 2- (به مجاز) زیبارو.

آی‌سودا (آیسودا)

آی‌سودا (آیسودا):    (ترکی) 1- ماه در آب‌؛ 2- (به مجاز) زیبا رو و با طراوت.

آیسو

آیسو :    (ترکی) (آی =  ماه + سو = آب) 1- ماه و آب؛ 2- (به مجاز) زیبارو، با طراوت و درخشنده.

آی‌سن(آیسن)

آی‌سن(آیسن):   (ترکی) 1- به معنی مانند ماه هستی؛ 2- (به مجاز) زیبارو.

آیسل

آیسل :    (ترکی)1- به معنی ماه شفاف، 2- مترادف معنای ائل‌سئون به معنی وطن پرست؛ 3- (اَعلام) رود قابل کشتیرانی در هلند به طول 116 کیلومتر در دهانه‌ی شمالی رود راین که به دریای آیسلمر می‌ریزد.

آیسان

آیسان:    (ترکی ـ فارسی) (آی = ماه + سان (پسوند شباهت))، 1- مثل ماه، همانند ماه، مهسا؛ 2- (به مجاز) زیبارو.

آیسا

آیسا:    (ترکی ـ فارسی) (آی= ماه + سا (پسوند شباهت))، 1- مثل ماه، شبیه به ماه؛ 2- (به مجاز) زیبا رو.

آیرین

آیرین :    1- (کردی) آگرین، آهرین؛ 2- (در فارسی) آتشین.

آیدا

آیدا:    (ترکی) گیاهی که کنار آب می‌روید.

آیتن

آیتن:    (ترکی ـ فارسی) 1- به معنی ماه بدن، ماه پیکر، برابر با ماه؛ 2- (به مجاز) زیبارو.

آی‌تکین

آی‌تکین:    (ترکی) مانند ماه.

آیتک

آیتک:    (ترکی ـ فارسی) 1- ماه تنها، ماه بی همتا؛ 2- (به مجاز) زیبارو.

آنیل

آنیل :    (ترکی) 1- به خاطر آورده شدن؛ 2- مشهور، نامی.

آنالی

آنالی:    (ترکی) [از دو جزء آنا (مادر) + پسوند نسبت ساز (لی)] 1- دارنده‌ی محبت؛ 2- برخوردار از محبت مادر؛ 3- مادر دار، دارای مادر.

آنا

آنا :    (ترکی) 1- زن، مادر، والده، مام؛ 2- زن سالخورده؛ 3- اساسی، پایه؛ 4- (اَعلام) (در میتولوژی یونان) آناپرانا خواهر ملکه دیدون، Didon که افسانه‌ی او به هنگام کوچ مردم تروا به سرزمین های لاتین رواج یافت.

آلما

آلما :    1- درخت سیب جنگلی؛ 2- (در ترکی) سیب؛ [درخت سیب جنگلی را در رودسر سیب، هسیب و هسی و در توالش سف و در ارسباران و آستارا «آلما» می‌خوانند].

ایلناز

ایلناز :    (ترکی ـ فارسی) (ایل + ناز = افتخار، نوازش، زیبا)، 1- افتخار ایل؛ 2- مورد نوازش ایل؛ 3- نازنین ایل.

ایپک

ایپک:    (ترکی) ابریشم، حریر، ابریشمی.

اولدوز

اولدوز:    (ترکی) ستاره، اختر، کوکب، نجم.

الین

الین :    (ترکی ـ فارسی) (ال= ایل+ ین (پسوند نسبت))، 1-منسوب به ایل؛ 2- (به مجاز) هم نژاد و هم خون (؟).

الیانا

الیانا :    (ترکی) 1- نیکی و هدیه؛ 2- (به مجاز) به معنی مأنوس؛ 3- دوست داشتن ایل، دوست مشوق ایل.

اِلناز

اِلناز :    (ترکی ـ فارسی) 1- مایه افتخار ایل، باعث فخر و تفاخر شهر و ولایت؛ 2- موجب نعمت و رفاه و آسایش.

المیرا

المیرا :    (ترکی ـ فارسی) (ال = ایل + میرا) (به مجاز) فدائی ایل.

اِلسانا

اِلسانا :    (ترکی ـ فارسی) [ال = آل، شهر و ولایت، خویشی + سان (پسوند شباهت) + ا (الف اسم ساز)]، مثل ایل، مثل مردم ایل و شهر و ولایت، چون خویشان.

اِلسا

اِلسا :  (ترکی ـ فارسی) (ال= ایل+ سا (پسوند شباهت)) مثل ایل، همانند ایل.

اُلدوز

اُلدوز :    (ترکی) (= اولدوز)،    اولدوز.

اِل‌آی

اِل‌آی :    (ترکی) 1- ماه ایل؛ 2- (به مجاز) زیباروی ایل.

ارمغان

ارمغان :    (ترکی) تحفه‌ای که از جایی دیگر برند، سوغات، ره آورد.

پینار

پینار :    (ترکی) به معنی چشمه.

تِلّی

تِلّی :    (ترکی) 1- موهای پر پشت و بلند، دختری که گیسوی بلند و زیبا دارد، زلف دار؛ 2- زباندار و سخنور.

جیران

جیران :    (ترکی) 1- آهو؛ 2- (به مجاز) معشوقِ زیبا؛ 3- (در قدیم) (به مجاز) چشمِ زیبا.

دنیز

دنیز :    (ترکی) دریا، بحر.

سوینج

سوینج :    (ترکی) شادی.

سوین

سوین :    (ترکی) شادباش.

سِویل

سِویل :    (ترکی) دوست داشته شده

سُونیا

سُونیا :    (ترکی ـ فارسی) (سو = نور + نیا) 1- نورِ نیاکان(؟)؛ 2- (در یونانی) خرد و عقل.

سُونای

سُونای :    1- (سونا = دعا کننده، ستاینده + ی)؛ 2- (در ترکی) آخرین ماه.

سُونا

سُونا :    1- طلا؛ 2- (در ترکی) 1) مرغابی، 2) زیبا و قشنگ.

سولماز

سولماز :    (ترکی) 1- پژمرده نشدنی، 2- گلی که هرگز پژمرده نمی  شود.

سوگل

سوگل :    (ترکی) (در گفتگو) مورد علاقه و محبت زیاد، محبوب.

سَلینا

سَلینا :    (ترکی ـ فارسی) (سَلین + ا (پسوند نسبت))، منسوب به سَلین، ، سَلین.

سَلین

سَلین :    (ترکی) 1- سیل مانند؛ 2- (اَعلام) نام رودخانه‌ای در آذربایجان که از منطقه قره داغ سرچشمه می‌گیرد.

سُلدا

سُلدا :    (ترکی) حامی، یاور.

سایا

سایا :    (ترکی) 1- یکرنگ، بی‌ریا؛ 2- (در فارسی) ساینده.

سانای

سانای :    (ترکی) مهنام، بی‌قرار.

گویچک

گویچک :    (ترکی) زیبا، رعنا، قشنگ، خوشگل، دلپسند.

گوزل

گوزل :    (ترکی) 1- زیبا، خوشگل، قشنگ؛ 2- ظریف، برازنده، خوب، نیکو، نازنین.

گُلین

گُلین :    1- (در قدیم) به رنگ گل سرخ؛ 2- (به مجاز) زیبا و شاداب؛ 3- (در ترکی)/galin/ عروس.

مهرآنا

مهرآنا :    (فارسی ـ ترکی) (مهر = محبت و دوستی، مهربانی + آنا = مادر) 1- مهربانی و محبت و دوستی مادر؛ 2- (به مجاز) مهربان و با محبت.

مرال

مرال :    (ترکی) (= مارال)‏، ( مارال.

نازیلا

نازیلا :    (فارسی ـ ترکی) با ناز و کرشمه، با ناز.

نازیک

نازیک :    (در ترکی) نازک، باریک، ظریف، لطیف.

نازلی

نازلی :    (ترکی) نازنین، نازنده، دارای ناز، نازدار.

نازلار

نازلار :    (فارسی ـ ترکی) (ناز + لار = پسوند جمع در ترکی)، 1- نازها؛ 2- زیبایی  ها و قشنگی  ها؛ 3- (به مجاز) ویژگی دختری که ناز دارد و زیبا و قشنگ است.

مارال

مارال :    1- (ترکی) مرال، گوزن، آهو؛ 2- (به مجاز) زیبا و خوش اندام.

لاچین

لاچین :    (ترکی) شاهین شکاری، شاهین سفید، باز شکاری.

شانلی

شانلی :    ( ترکی) 1- افتخار آمیز؛ 2- مشهور.

ساحل

ساحل :    (ترکی) دارای موهای بلند و پرپشت، گیسو بلند.

ساچلی

ساچلی :    (ترکی) دارای موهای بلند و پرپشت، گیسو بلند.

تَرلان

تَرلان :    1- (در ترکی) مرغی از جنس باز شکاری را گویند؛ 2- (در کردی) 1) به معنی زیبا؛ 2) نام نوعی اسب است.

پارلا

پارلا :    ( ترکی ) به معنی درخشنده و نورانی.

نظرات  (۱۸)

نام دختر و پسر که با دنیز هم آوا یا هماهنگ باشه 
پاسخ:
اسم دختر که به دنیز بیاد: دینا، دیانا، آیناز، فرناز،
اسم پسر که به دنیز بیاد: آراز، دانیال،
سلام خسته نباشین یه اسم دختر میخواستم که به بنیامین بیاد چندتا بگین ممنون میشم.
پاسخ:
سلام، اسم دختر که به بنیامین بیاد: آیلین، الین، سلین، سوین، پارمین، ثمین، بنیتا، باران،
سلام یه اسم پسرونه ی ترکی میخواستم که به فامیلی افشار بیاید . البته چندا بگید که بامعنی انتخابشان کنم با تشکر .
پاسخ:
سلام،
اسم های ترکی پسرانهآیهان، الوین، الشن، المان، ائلوار، تایماز، نویان،
اسم دختر که به یاسمین بیاد. آخرش و یا هم آوا باشه هم کافی است نه اینکه لزوما با ی شروع بشود. سپاس
پاسخ:
اسم دختر که به یاسمین بیاد: یامین، آیلین، الین، ملورین، شایلین، روژین،
سلام میشه یه اسم پسر و ‌‌‌‌‌‌‌یه اسم دختر که به دنیز بخوره و ترکی باشه رو بگین
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به دنیز بیاد: دیانا، دینا،
اسم پسر که به دنیز بیاد: آراز،
سلام وقتتون بخیر. سولا" به چه معنی هست برای اسم دختر؟ لطفا به ایمیلم زود پ بفرستید ممنونم
پاسخ:
سلام،
سولا (sola) اسم دخترانه با ریشه اسپانیایی به معنی دختر تنها.
سلام میشه چندتااسم دختربگیدکه ب بنفشه بخوره جدیدباشه
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به بنفشه بیاد: پرشانا، بنیتا،
سلام. اسم دختر که به. الناز ورضا بیاد؟ ممنون میشم 
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به الناز و رضا بیاد: السا، الیسا، الینا، السانا، فرناز، آیناز،
سلام خسته نباشید
اسم دختر ک به فامیلیه سلجوقی بخوره و جدید باشه لطفا چند تا بگین
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به سلجوقی بیاد: سلین، سلنا، ساینا، سانیا، سدنا،
سلام خسته نباشید من فردا باید برا دخترم شناسنامه بگیرم میشه لطف کنید چند تا اسم زیبا که بانام زیبای فاطمه ترکیب شده رو برام بفرسید. ممنون
پاسخ:
سلام،
اسم دختر ترکیبی با اسم فاطمهفاطمه زهرا، فاطمه سادات،
سلام,اسم دختر ک به یاشار بیاد بگین لطفا
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به یاشار بیاد: یاسمین، پینار، نگار، بهار، شایلین،
سلام اسمی ک ب محمد ومنصوره بیاد 
پاسخ:
سلام،
اسم دختر که به منصوره و محمد بیاد: مهراوه،
ملک: فرشته
گوکسل: آسمانی
پاسخ:
مرسی
سلام میشه یه اسم ترکی که معنیش بشه فرشته یا موجود آسمانی بگین؟
سلام میشه ی اسم دخترجدید بگین ک به آی هان بخوره؟؟؟؟
با سلام
احتراما بعرض می رساند معنی ((میرا ))در ترکی به معنی فدا شدن نیست لطفا با توجه به معنی ترکی آن که ((صلح)) می باشد درج بفرمائید.
بات تشکر

آنیل اسم دختر خوشگلمه عاشق خودش و اسمشم
بابا این چه معنیاییه؟ ایل به ترکی میشه عمر. یعنی بیشتر این اسما معنیشون اینه مثلا:ایلمین معنیش میشه هراه با عمری طولانی. عمر جاودانه. پایان ناپذیر. نصف اسماتون توش ایل داره پس معنش عمره زندگیه
پاسخ:
دوست عزیز
آی در ترکی به معنی ماه می باشد.
اونی که شما نوشتی (ایل il) معنی ترکیش میشه سال ، نه عمر.
یاش yash:معنیش میشه عمر.


نظراتی که به صورت خصوصی ارسال می شوند، متاسفانه امکان پاسخگویی به آنها وجود ندارد.

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر