نام و اسم های زیبای پسر با ریشه فرانسوی

اسم جدید شیک پسر فرانسوی

آراشید

نام پسرانه و دخترانه با ریشه فرانسه

پسته زمینی یا پسته شام

آرژان

نام پسرانه و دخترانه با ریشه فرانسه

نقره

آریان

نام پسرانه و دخترانه با ریشه فرانسه

بانوی بسیار مقدس - نام دختر مینوس پادشاه اساطیرییونان

آریسته

نام پسرانه با ریشه فرانسه

آریستئوس در اساطیر یونان، پسر اپولون، او تربیت زنبور عسل را به مردم آموخت

دیان

نام پسرانه و دخترانه با ریشه فرانسه

دیانا. در کردی به معنی دندان+دیدند+ترسا آمده است

سابین

نام پسرانه و دخترانه با ریشه فرانسه

سروکوهی

ساردین

نام پسرانه و دخترانه با ریشه یونانی,فرانسه

سمارسیس ، سردین ، نوعی ماهی شبیه به شاه ماهی

سردین

نام پسرانه و دخترانه با ریشه فرانسه,یونانی

سمارسیس ، ساردین ، نوعی ماهی شبیه به شاه ماهی

سیروس

نام پسرانه با ریشه فرانسه

شکل فرانسوی کوروش،کوروش
اسم فرانسه ای پسرانه-اسم نام فرانسه پسر زیبا-اسم خارجی پسر همراه با معنی-اسم خارجی پسر زیبا و با کلاس و جدید-اسم های پسرانه خارجی جدید و با کلاس-اسم پسر-اسم جدید پسر-اسم شیک و با کلاس-اسامی پسر-اسم پسر همراه با معنی