تعدادی اسم قشنگ و خوشگل دخترونه با ریشه لاتین... امیدوارم که رضایت دوستان رو جلب کنه.

آلبا

نام دخترانه با ریشه لاتین

سحر سپیده روشنی صبح

تلما

نام دخترانه با ریشه لاتین,انگلیسی

امید و آرزو

رامونا

نام دخترانه با ریشه لاتین

لاتین نگهبان عاقل

رزا

نام دخترانه با ریشه لاتین

نام لاتین گل رز

رزالین

نام دخترانه با ریشه لاتین

مانند گل رز

روبینا

نام دخترانه با ریشه لاتین

یاقوت قرمز

ریجینا

نام دخترانه با ریشه لاتین

با شکوه، ملکه وار

سالسا

نام دخترانه با ریشه لاتین

تند و تیز- نوعی سس اسپانیایی

سالویا

نام دخترانه با ریشه لاتین

نام گلی است

فلورا

نام دخترانه با ریشه لاتین

فلوریا،در رم باستان، الاهه گلها و بارآوری

فلوریا

نام دخترانه با ریشه لاتین

فلورا، در رم باستان، الاهه گلها و بارآوری

کاملین

نام دخترانه با ریشه لاتین

گیاهی با گلهای زرد و کوچک

کامیلا

نام دخترانه با ریشه لاتین

محافظ مبعد ، نام دختری جنگجو در افسانه تروا

گلوریا

نام دخترانه با ریشه لاتین

فرانسه از لاتین، مجلل، بزرگ، سرافراز

لیبرا

نام دخترانه با ریشه لاتین

(به کسر ب) ، آزاد

لیلیان

نام دخترانه با ریشه لاتین

نام گل ، نور نوربخش

لیندا

نام دخترانه با ریشه لاتین

قشنگ، زیبا

ملینا

نام دخترانه با ریشه لاتین

عسل ، رنگ گل بهی ، همچنین نوعی گل

مونیکا

نام دخترانه با ریشه لاتین

مشاور