آرمینه

نام دخترانه با ریشه ارمنی

ارمنی، دختر ارمنی

آلنوش

نام دخترانه با ریشه ارمنی

عروس جاودانی دریا، دختر زیبا و دلربا

آنوش

نام دخترانه با ریشه ارمنی

از پایتختهای قدیم ارمنستان
بقیه در ادامه مطلب

ژنیا

نام دخترانه با ریشه ارمنی

ژنیک

ژنیک

نام دخترانه با ریشه ارمنی

با استعداد، نابغه

سدا

نام دخترانه با ریشه ارمنی

نام قهرمان یکی از داستانهای ارمنی

سوان

نام پسرانه و دخترانه با ریشه ارمنی

نام دریاچه ای در ارمنستان

گیلدا

نام دخترانه با ریشه ارمنی

طلا

لیدا

نام دخترانه با ریشه ارمنی

برگرفته از نام کشور قدیمی لیدیا

مارینا

نام دخترانه با ریشه ارمنی

جویبار، آب

نام دخترانه با ریشه ارمنی

نارینه

نام دخترانه با ریشه ارمنی

ظریف

نازیک

نام دخترانه با ریشه ارمنی

نازی، منسوب به ناز

وارتوش

نام دخترانه با ریشه ارمنی

گل سرخ ظریف