آروان

آرین (ایرانی ، آریایی ، ایران) ؛ نام روستایی در طایفه‌های لرستان

آسام

سام ، داستان خوشایند ، حدیث خوش

ارسام

نام پسر داریوش پادشاه هخامنشی.

تیام

در گویش لرستان به معنی چشمانم ، بسیار عزیز - نام پسرانه و دخترانه