اسم های پسرانه با ریشه ی عبری. اسم ها به ترتیب حروف الفباست.

آبرام

ابراهیم - پدر جماعت بسیار یا پدر عالی مقام، نام یکی از پیامبران بزرگ ملقب به خلیل الله، نام سوره ای در قرآن کریم.

آبراهام

ابراهیم - پدر جماعت بسیار یا پدر عالی مقام

آچیم

نام یکی از نیاکان یوسف نجار که همعصر حضرت مریم بود به معنای خداوند استقرار خواهد یافت

آرسن

مرد مبارز

آرمیا

ارمیا ، بزرگ داشته شده؛ نام یکی از پیامبران نی اسرائیل ، همچنین لقب حضرت خضر نبی و لقب حضرت علی (ع). احتمالا آرمیا در فارسی به معنای آرامش دادن و آرام شدن هم آمده است.

آزر

نام پسرانه با ریشه عبری,عربی

نام پدر ابراهیم خلیل (ع) - اسبی که ران دو پای عقبش مشکی و دستهایش به رنگ دیگر است.

آزران

منسوب به آزر،آزر نام پدر یا عموی حضرت ابراهیم و همچنین نام نژادی از اسب است که پاهایش سیاه و دستانش به رنگی دیگر است.

آشر

شاد خوشحال، نام یکی از پسران یعقوب(ع)

آلیا

الیاس

آمین

نام پسرانه و دخترانه با ریشه عبری

قبول کن،بپذیر،چنین باشد

ابراهیم

پدر جماعت بسیار یا پدر عالی مقام، نام یکی از پیامبران بزرگ ملقب به خلیل الله، نام سوره ای در قرآن کریم، نام پسران

ارمیا

بزرگ داشته شده؛ نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل

اسحاق

خندان، نام پسر ابراهیم(ع) و ساره

اسحق

اسحاق،خندان، نام پسر ابراهیم(ع) و ساره

اسرافیل

درخشیدن مانند آتش، نام یکی از چهار فرشته مقرب و مأمور دمیدن صور و برانگیختن مردگان در روز رستاخیز

اسماعیل

آن که خدا او را شنید، نام پسر ابراهیم(ع) و هاجر

اسمعیل

اسماعیل، آن که خدا او را شنید، نام پسر ابراهیم(ع) و هاجر

اشیر

خوشحال، نام پسر یعقوب(ع)

الیا

الیاس، خدای من یهوه است، نام یکی از پیامبران بنی سرائیل و در اسلام یکی از چهار پیامبر جاویدان