اسم برای فرزند پسر با ریشه ی آشوری. امیدوارم رضایت شمارو جلب کنن.

آدارایل

نام پسرانه - آشوری

خداوند یاریگر

آدورا

نام پسرانه - آشوری

مأخوذ از افسانه گیل گمش بابلی، کمک کننده، مددکار

آرامیان

نام پسرانه - آشوری

نام شعبه‌ای از نژاد سامی ، فرزندان آرام ؛ (در اعلام) پنجمین پسر سام ساکن سوریه و بین‌النهرین .
بقیه در ادامه مطلب

آشور

نام پسرانه با ریشه آشوری

برهم زننده،تغییر دهنده، نام دومین فرزند سام که که نینوا را بنا نهاد.

آشینا

نام پسرانه با ریشه آشوری

قوی ،قدرتمند،نیرومند، زورمند

بارسین

نام پسرانه با ریشه آشوری

زاده خدای ماه

بانیپال

نام پسرانه با ریشه آشوری

نام بزرگترین پادشاه آشور

پاتیرا

نام پسرانه با ریشه آشوری

فراوانی

داورا

نام پسرانه با ریشه آشوری

دشت

روما

نام پسرانه و دخترانه با ریشه آشوری

آسمان

سارو

نام پسرانه با ریشه آشوری

ماه

ساورا

نام پسرانه با ریشه آشوری

امید

شارایل

نام پسرانه با ریشه آشوری

خدای پادشاه

شاروسین

نام پسرانه با ریشه آشوری

پادشاه مقدس

شارونا

نام پسرانه و دخترانه با ریشه آشوری

سرزمین پربار و حاصلخیز

شاهارا

نام پسرانه با ریشه آشوری

حافظ شبهای روزه داران

شایرایا

نام پسرانه با ریشه آشوری

ستاره ناهید

شمینه

نام پسرانه با ریشه آشوری

حاصلخیز، برکت یافته

صدیده

نام پسرانه با ریشه آشوری

مهم

مارتین

نام پسرانه با ریشه آشوری

رهبر

نادینوس

نام پسرانه با ریشه آشوری

شاه بابل

ناهیرا

نام پسرانه با ریشه آشوری

روشنایی، نور

وادا

نام پسرانه با ریشه آشوری

مکان مقدس

وردین

نام پسرانه با ریشه آشوری

گلهای بسیار

یادا

نام پسرانه با ریشه آشوری

نشان