آرارات

نام پسرانه با ریشه ارمنی

نام کوهی در آذربایجان که بنا به روایتی کشتی نوح بر روی آن قرار گرفت.

آرتوش

نام پسرانه با ریشه ارمنی

از نامهای باستانی ارمنی

آریس

نام پسرانه با ریشه ارمنی

برزگر
بقیه در ادامه مطلب

اردشام

نام پسرانه با ریشه ارمنی

پسر ارتاسس دوم و برادر تیگران اول از سلسله اشکانیان ارمنستان.

تیگران

نام پسرانه با ریشه ارمنی

نام یکی از سرداران خشایار پادشاه هخامنشی

سوان

نام پسرانه و دخترانه با ریشه ارمنی

نام دریاچه ای در ارمنستان

گارنیک

نام پسرانه با ریشه ارمنی

پری کوچک

مارتیک

نام پسرانه با ریشه ارمنی

ماسیس

نام پسرانه با ریشه ارمنی

نام کوه آرارات

وارتان

نام پسرانه با ریشه ارمنی

نام پسر بلاش اول پادشاه اشکانی