چند تا نام قشنگ دخترونه با ریشه عبری. اسم ها به ترتیب حروف الفبا می باشد.

آرسینه

زن مبارز

آمین

نام پسرانه و دخترانه با ریشه عبری

قبول کن،بپذیر،چنین باشد

ابریشم

حریر ، تاری بسیار محکم، نازک، و درخشان که کرم ابریشم به دور خود می تند ، گلی به صورت رشته های باریک آویخته به رنگ زرد یا سرخ که در تابستانها می روید

اریحا

مکان خوشبو، نام شهری قدیمی در فلسطین، گلی که شکوفه آن چلیپا شکل است.
 

استر

ستاره، همسر یهودی خشایار پادشاه هخامنشی

انوشکا

زیبا ، خوش اندام ، جذاب ، این اسم در هندوستان نیز رایج استاسم در هندوستان نیز رایج است.

ایسیه

آسیه

ایلانا

دختر سرزنده ، نام نوعی درخت است

بتسابه

دختر، سوگند؛ نام همسر داوود(ع) و مادر سلیمان(ع)

بسمه

نام دختر اسماعیل (ع)

بنیا

تو فرزند منی

تابیتا

آهو

حوا

حیات ، نام همسر آدم(ع)

دلیله

معشوقه ، نام زنی که سبب گرفتار شدن شمشون شد

دینا

دینه

دینه

انتقام یافته ، نام دختر یعقوب(ع) و خواهر یوسف(ع)

راحیل

به مهنای پاک و منزه از گناه و نام فرشته ای است، نام همسر یعقوب(ع) و مادر یوسف(ع)

رایا

نام پسرانه و دخترانه با ریشه عبری

آن که خداوند به او توجه دارد ، نام مردی از بنی اسرائیل.

رشا

نام پسرانه و دخترانه با ریشه عبری

آهوبره

سارا

شاهزاده خانم ،نام همسر ابراهیم(ع) و مادر اسحاق(ع)

ساره

اسم دخترانه با ریشه عبری. شاهزاده من ،ملکه من.

سوده

اسم دخترانه با ریشه عبری. چشم آهو.