نام پسر حرف ض

             

         

        

اسم ها - انتخاب اسم دختر نام پسر جدید و شیک www.esmha.blog.ir

ضِیغم

ضِیغم :    (عربی، ضَیغم) 1- شیر بیشه، شیر قوی؛ 2- (به مجاز) شجاع و دلیر؛ 3- (در اعلام) نام چند تن از اشخاص در تاریخ.

ضیاء‌الدین

ضیاء‌الدین :    (عربی) 1- روشنایی دین؛ 2- (در اعلام) نام چندین شخص از مشاهیر تاریخی.

ضیاء‌الحق

ضیاء‌الحق :    (عربی) روشنائی و نورِ حق.

ضیا

ضیا :    (عربی، ضیاء) (در قدیم) نور، روشنی.

ضَرغام

ضَرغام :    (عربی، ضِرغام) 1- (در قدیم) شیر درنده؛ 2- (به مجاز) پهلوان دلاور.