آئیریا

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

ایرج

آبتین

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

روح کامل-انسان نیکو کار - از شخصیتهای شاهنامه

آبلاتکا

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی,فارسی

از نامهای ایران باستان

آترابان

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

نگهبان آتش، پیشوای دینی

آتربان

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

نگهبان آتش، پیشوای دینی
بقیه در ادامه مطلب

آتروپات

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

صورت دیگر آذرباد، آذرپناه یا کسی که آتش نگهدار اوست

آتور

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

آذر،آتش

آتورپات

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

صورت دیگر آذرباد، آذرپناه یا کسی که آتش نگهدار اوست

آتین

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

در زبان زند و پازند جدید ، نو ، بوجود آمده

آذر

نام دخترانه با ریشه اوستایی-پهلوی

نام ماه نهم از سال شمسی، نام فرشته نگهبان آتش

آرمیتا

نام دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

الهه نعمت ؛ آرامش یافته، به معنای پاک و فروتن نیز آمده است.

آرمیتی

نام دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

(آرمیتی = آرمئیتی) فروتنی، پاک، محبت و الهه زمین.

آسنا

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

روشنایی درونی ، سرشت مادرزادی

آسیمن

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

سیمین، نقره فام

آشا

نام دخترانه با ریشه فارسی,اوستایی

مثل و مانند، راستى، نظم، درست کردارى

آمیتریس

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

ستاش کننده ، شکر کننده ، دختر داریوش سوم هخامنشی.

آوینا

نام دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی,فارسی

دختر پاک ، بانویی که مثل آب زلال است. مرکب از آو (آب) + ین نسبت + الف تانیث

ائیریا

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی,فارسی

ایرج ، خوش چهره و زیبا مانند آفتاب