اسامی پسرونه با ریشه سانسکریت. اگه خوشتون اومد، نظر یادتون نره!

آپادا

کسی که خود را به خداوند سپرده است ، متوکل

آپاداش

آموختن علوم معنوی از مرشد

آپنیتا

مقرب، بنده خاص پروردگار

آتیتی

مهمان

آدبهاوا

تولد حقیقی
بقیه در ادامه مطلب

آدهاوا

نزدیکترین دوست خداوند ، نام نزدیکترین همنشین کریشنا در افسانه های هندی

برهمن

برهمن

برهمند

برهمن

بهنود

نام پادشاهان هند

راما

یکی از تجلیات وشنو در اساطیر هندی

کافور

معرب از سنسکریت ،از شخصیتهای شاهنامه، نام فرمانروای تورانی شهر بیداد

کریشنا

جاذب ، رباینده ، از خدایان هندو ، هشتمین تجسم ویشنو

لنا

نمکین - مرکب از لن(نمک سانسکریت) + الف نسبت فارسی - نام پسرانه و دخترانه

مشکان

مشک(سنسکریت) + ان(فارسی) مشک( ماده ای معطر)

مهراج

نام رایج پادشاهان هندوستان

نادین

پویا و پرتحرک - الهه رودخانه

وارونا

نام یکی از خدایان هندو