نام های دخترونه با ریشه سانسکریت. امیدوارم خوشتون بیاد.

آپادیپا

آتش افروز و گرما بخش ، نورانی مثل خورشید

آپگیا

وجود فرخنده ، موهبت

آپگیتی

ترانه ، آواز دلنشین
بقیه در ادامه مطلب

امیل

معرب از سنسکریت نام درختی از تیره فریفون که گاهی بعضی از انواع آن بصورت درختچه یافت می شوند

امیله

امیل ، معرب از سنسکریت نام درختی از تیره فریفون که گاهی بعضی از انواع آن بصورت درختچه یافت می شوند

اوریسا

نام یکی از ایالتهای هندوستان

سنیا

آزاده ، رها (به ضم سین)

شارمین

خجسته فرخنده

شارمینا

خجسته ، فرخنده ، مرکب از شارمین(سنسکریت) + الف تانیث (فارسی)

شرمیلا

محافظت ، نوعی گل ( به فتح ش)

شکر

نام دخترانه با ریشه سنسکریت

ماده بلوری شیرین و سفیدرنگ، زیبارو، نام معشوقه اصفهانی خسروپرویز پادشاه ساسانی 

شکربانو

نام دخترانه با ریشه سنسکریت,عربی

(به کسر شین) شکر(سنسکریت) + بانو (فارسی) بانوی شیرین و زیبا

شکردخت

(به کسر شین) شکر(سنسکریت) + دخت (فارسی) دختر شیرین

شکرناز

(به کسر شین) شکر(سنسکریت) + ناز(فارسی) دارای ناز و غمزه دلپذیر

شکرین

(به کسر شین) شکر(سنسکریت) + ین(فارسی) هر چیز شیرین

لنا

نمکین - مرکب از لن(نمک سانسکریت) + الف نسبت فارسی - ناتم پسرانه و دخترانه

لنیا

دختر ملیح - نمکین - مرکب از لن(سنسکریت) + ی نسبت(فارسی) + الف تانیث(فارسی)

مشک

ماده ای با عطر نافذ و پایدار که از کیسه ای در زیر شکم نوعی آهوی نر به دست می آید.

مشکدانه

مشک( سنسنکریت) + دانه( فارسی) دانه خوشبویی که آن را سوراخ می کنند و به رشته می کشند، نام یکی از الحان باربد.