قدیمی ترین اسامی مردان و پسران

اسم های قدیمی پسرانه

ضربعلی- سلطانعلی- قربانعلی- تیمور- مشدی- رمضان- ریزعلی- کرم- علی-مرسدس- جمال- شربتعلی- بخشعلی- زلفعلی- الله بخش- یارحسین- نقدعلی- کبلعلی- قنبر- بمانعلی- براتعلی - مونس آقا- شیر علی- گل مراد- قلی- غفور- وهاب- آقا وردی - تاریوردی- حق وردی -امام وردی - خداوردی- اجاق وردی - آقاجان -آغابابا- جمعه- شنبه- بابا- گرگعلی- رجب- شعبان- صفر- رمضانعلی- حشمت- نصرت- قدمعلی- چراغعلی- رحمخدا- پناه برخدا- بلال- مظفر- حمزه- بهادر- بشیر- صحبت لله- فرج لله- ابولفتح- کاووس- شاه مراد- خانکرم- صیاد- مروت- عیواض- ارسلان- شهرت علی- عسگر- اسکندر- اژدر- خانکیشی- بال اوغلان- قارداش- پاشا- بایرام- ابیل- جولان- بالاش- درویش- ربعلی- قوچعلی- بیوک- عین الله- غنضفر- کتابعلی- مطلبعلی- مانگه- نورمن- صدتومنی- طلا پنج علی- اجاقعلی- نقرعلی-چراغعلی- کتاب- مسیب- جهانشا- ارستون- یارمحمد- نوروز- داداش- فرمان- قابوس- روح ا...- جهانگیر- سر کارآقا- اسم علی- گرگ - شیرعلی- ظفرعلی- گدا- گداعلی- نورعلی- عشقعلی- صفدرعلی- ابراهیم میرزا- سلبعلی- دولت- گرگعلی- چراغ علی- روشن علی- قیبلی- مشت علی- غلام علی- میرآقا- سلطان علی - فضلعلی- سبزعلی- شیر علی- فیروز علی- غضنفر- ستم- مسکو- قبلعلی- عزیز- رشید- خانعلی- ژوزف- شوقعلی- نوراله- اقابیگم- غضنفر- جمعه علی- صفر- ماندنی- رجبعلی- براتعلی- مریژ (نامی لری)- اوستعلی- قاعوتی (به معنای مورچه)- ودوود- شوقی- خدا رحم- علی یار- شهاب السلطنه

اسم های قدیمی دخترانه