قدیمی ترین اسامی زنانه و دخترانه

اسم قدیمی دخترانه

صبح گل- صنمبر- گلین آغا- فرهوده- خانجان- خورشید- زرتاج - نقره - آفتاب- دلبر- مهری- وجیهه - گلی خانم- اعظم- اکرم- نصرت-  عشرت- شریعت- طلعت- کلثوم-حلیمه- گل بس- بیگم- خانم بس- تاج سلطان- شاه صنم - زیور -  چینی- بلقیس- پسته- خرده- سلطان خاتون- صاحب جان- بی بی- ماه جانجان- ماه تیکه- ایران- گلچهره- دختر بس- ماه سلطان- حبه- مهجبین- خدابس- عصمت- گل گیس- وسته- شکر- شمسی- عظمت- سرخی- جورخ بیگ - انور الملوک-  گل تاج بی بی-  ناریه- مهناز- نصرت - شمسی- بی بی خاتون- مرحمت- همی بس- تاج الملوک- فخر الزمان- ماهی- بدری- بی بی معصوم- آفت -فتنه- خانوم خانمها- بمانی- خاور السلطان- خانم آغا- نبات- گل صنم- اغاننه- قدم خیر- عمه باجی- شادی- گورچین- شاهدخت- آفان- لعبت- عروس خانم-  کوکب- کبری-  آمنه- زلیخا- مهربان- فلک- مرمر- دلبر- آبان دخت-- سپید بانو- خاوردخت- جهاندخت- تاباندخت- ایراندخت- شیرین دخت- شاهیندخت- سیمدخت- کیوان دخت - خرمدخت- مشکاندخت - مهراندخت- مهر دخت- نوشدخت- فریدخت- شاهدخت- گلدخت - لاله دخت- ماهدخت- عفت- طلعت- طیبه- گل نسا- منور- ماه سلطان- جواهر- ملوک بیگم- بیگم جان- صنم- عذرا- زرفشان - ماندگار- گلعزار-  طلعت- تی تی - یخاوه- ایران- زلیخا- زبیده- هربانو- خاتون- خاور- فرنگیس- روح انگیز- کوکب- ماه صنم - سیب- گلابی- آبان دخت- گل اندام - سپید بانو- گل خاتون- بتول- اغا- سروراغا- ملک- سوسنبر - طرلان - کهلیک - خوشقدم - جماله - سییره- پنهان- قزبس- سلطان- گلباجی- گل جهان- گل اندام- گلچهره- نیم تاج- شربت- نوشابه - ساعت- جوهر- شابختی- نازک جان- بلور- صنوبر- صنم-  ننه خانوم-  شوکت- خیری- نیره-  امجدخانوم- گلبانو-  ماهبانو- بهجت- فخری- طوبی- طوطی-  گلرخ- بلفیس- اقدس- ستاره-  آهو- مهرانگیز- فرنگیس- ماه بس- گل بس- کبوتر- سلطنت- یک- ملک- مامل- ختن-ماه بی بی- ننو- تاجماه- نجابت- لطافت- گلتاج- تاجتاج- گلدسته- نیمتاج- قزی- نزاکت- گلبس- گلبهار- تاج سلطان- خانمتاج-  شریفه- عفت- گل اندام- عیدی- گیلان- کشور- ایران- تل بس- قز تمام- آغا باجی- مایتاب- گوزل- سریه- مشی- خیری- فیری- قزقید- شاطان- صنوبر- رخشنده- اقلیما- سلطنت- بلورجان- بسی- جهان- قزی- مطلوبه- شکر- گلین- پری- گلبهار- آفرین- اعظم- عزیزه- قشنگه- ماه لقا- شمسی- ثمر- امیره- منیره- بمانی- گل بی بی- طاووس- شاه زینب- شاه زن- دردونه- فاش- روبخیر- دولت- دختری- ملوک- تاج- زری- گلدسته- گلاب- گلشن-گل افروز- صنم- ماهدانه- ماهزاده- شاهزاده- محترم- احترام- خیرالنسا- جیران- خانم تکذبان- شهربانو- فخرالنسا- قمر- تاج- فرخ لقا- مرحمت- خورشید- گل پری- شاه صنم- شاه خانم- صنمبر- قیزقیید-ایلدر- اعلا-  سولدوز- خیریش - میبیش- گول قیز - گلزار- آفتاب- گرجی- ملایم- خوش آواز- خوشقدم- خانم بس- بی بی سلطان- بی زهرا- گل اندام- خانم قضی- باجی خانوم - آغا ننه- خانم قیز- طرلان- گل نساء- نیمه- خانم طلا- گلپری- چارک- قزقید- تاج الدوله- قدم خیر- خوشقدم- قمرتاج- وجیهه السلطنه- شوخانم- ماهرخ- مهوش- قدسی- اختر خاتون- بگم جان- گدا- جوجه- جواهر- بهجت- چیا- مادی- شمس آفاق- ریحان- سیمین تاج- قمرالملوک- مهین تاج- عشرت- برگ گل- عطر گل- بهبود- تاج ملوک- طلعت- اختر- اشرف- انسی- ملیحه- قناری- خانمی- اعظم- هوشمند- شاباجی- تاجما- نجمه- گلبانو- پوراندخت- مرمر- حاجر- ماه بانو- گلی- پوران- مازان- ککلیک-  زهراسلطان- مارال- زمرد- تهران- قیزتمام- قیزبس- ورقه- غنچه- سلمناز- سروناز- درسالی- نوشی- خانم سلطان- تاج بیگم- کابان- کابوک- کامک- کرشمه- گوماتو- همراه- کوکب- مادرعباس- ملک- غوغا- صنوبر-  شوری- بگم جانی- حرمت- عالم- شرمین- عصمت- سر کار خانم- نیراعظم- فخرتاج- پوران- ماهزاده- بیتلا- شاهی- یوخابه (اسمی لری)- همدم - افتخارملوک - عزیزآقا- گوهر - صدیف- پریزاد- فرانسه- عاتقه- عاتکه- سرور - قمر- گل پیچک- فتنه- خانم- مادر- گل تیته- گلاب-مریم بانو- ونوشه- بنفشه- صراحی- گلبانو- گلزار- تیام-گلبهار- ماه بانو- ماه بی بی- گلنار- مونس- سورنا- دل انگیز- تهمینه- ملکه- ملائکه- رباب- شاه بگیم- مکرمه- محترم- صفیه- صاحاب- گلی- خورشید- ماه بگم- شاه پری- صاحبجان- آهو- خدابس- فیضیه- 'گل بیاز- افسر- گُل‌بس- ناز بلا- ناز طلا- جیگر طلا- ماه سلطان- فریدخت- آهو- کلثوم- گل نساء- گل افروز- عطری- عکسی- همدم- مخمل- رحمت- رضوان- اقدس- قدسی- زینت- بهجت- نزهت الملوک- مهرماه- اختر الملوک- ملوک- رادار- فخرالسادات- خانم آغا- زرین تاج- خانمتاج- گیزبس- بی بی اشرف- افسرالملوک - ننه آغا- قمرالملوک- مانوش- مهین السادات- ملکه- دلکش- آنا گلباجی- ننه گل- جان جان پاپن- انیس- زبیده- هاجر- قیدر- مارال- بگم آغا.

اسم های قدیمی پسرانه