اسم پسرانه روهام

معنی و ریشه اسم روهام

اسم پسرانه روهام با ریشه فارسی به معنی نام یکی از پهلوانان ایرانی در شاهنامه فردوسی.

اسم پسرانه همراه با معنی اصیل ایران راهنمای انتخاب اسم جدید اسامی زیبای فرزند ریشه اسامی همراه ریشه فارسی شیک با حرف ر

چه اسمی برای پسرم بزارم؟