ایلگار

نام پسرانه - سریانی

خداوندگار- قدرتمند - مرکب از ایل به معنای خداوند یا هر موجود صاحب قدرت + پسوندافاده فاعلیت(گار)

ایلیا

نام پسرانه - سریانی

راستگوی بزرگ - نام حضرت علی (ع) در تورات

شماس

نام پسرانه - سریانی

خادم، عابد، طبقه و گروهی از روحانیون مسیحی، از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار ایرانی مسیحی در زمان پادشاهی نوشزاد فرزند انوشیروان پادشاه ساسانی.

نیسان

نام پسرانه - سریانی

نام ماه دومین ماه بهار - بارانی که در اردیبهشت می بارد - باران بهاری
اسم نام پسر سریانی زیبا-اسم سریانی پسرانه شیک زیبا-اسم پسر-اسامی پسر-اسم جدید پسر-اسامی زیبای فرزند پسر-اسم پسر همراه با معنی-اسم فرزند پسر-اسم پسر اصیل ایران-اسم پسر همراه با ریشه