آتورینا

نام دخترانه - آشوری

متحول کننده ، تغییر دهنده ، مشتق از واژه آشور که با گذشت زمان ش به ت تبدیل شده است.

آدورینا

نام دخترانه - آشوری

آدور- مأخوذ از افسانه گیل گمش بابلی، کمک کننده، یاری دهنده

آشورینا

نام دخترانه - آشوری

منسوب به آشور،برهم زننده،تغییر دهنده، نام دومین فرزند سام که نینوا را بنا نهاد.
بقیه در ادامه مطلب

ادرینا

نام دخترانه با ریشه آشوری

تکیه گاه

اشتار

نام دخترانه با ریشه آشوری

الهه عشق و برکت

تارمیتا

نام دخترانه با ریشه آشوری

بنیان، اساس

تامارا

نام دخترانه با ریشه آشوری

نام حاکم گرجستان و دختر گیورکی سوم

تامیما

نام دخترانه با ریشه آشوری

منزه، پاک

رامسینا

نام دخترانه با ریشه آشوری

نام یکی از خدایان آشور

رامیلا

نام دخترانه با ریشه آشوری

خدای بزرگ

رامینا

نام دخترانه با ریشه آشوری

بالا

روما

نام پسرانه و دخترانه با ریشه آشوری

آسمان

رومینا

نام دخترانه با ریشه آشوری

سابرینا

نام دخترانه با ریشه آشوری

مژده، بشارت

ساورینا

نام دخترانه با ریشه آشوری

امید

سمیرا میس

نام دخترانه با ریشه آشوری

ملکه افسانه ای آشور که به زیبایی و دانایی معروف است و باغهای معلق را همسرش برای او ساخته بوده است

سوریا

نام دخترانه با ریشه آشوری

ثریا

شارونا

نام پسرانه و دخترانه با ریشه آشوری

سرزمین پربار و حاصلخیز

شامیرام

نام دخترانه با ریشه آشوری

نامش بلند باد

شیرات

نام دخترانه با ریشه آشوری

آواز، ترانه

نازانتا

نام دخترانه با ریشه آشوری

عشوه گر، طناز