برخی اسامی قدیمی مشترک می باشند که قابل تغییر نیز هستند.

نصرت، عشرت، میمنت، عزیز، مونس، سلامت، کوچک، شوکت، نصرت، ژیان، سلطان، عصمت، عزت، قدرت، احترام