عجیب ترین نامهای ایرانی (نام های متضاد جنسیت، نام های جغرافیایی، زمانی ، حیوانی ، وصفی و ...)

1. نام‌های در تضاد با جنسیت:

تجزیه و تحلیل جنسیتی نام‌های نامتعارف نشان می‌دهد که 70درصد نام‌هایی که متناسب با زنان است برای مردان و 30درصد نام‌هایی که متعلق به مردان است برای زنان به کار گرفته شده است. 
مصادیق نام‌ها:
مهین‌رضا، زن، زاهدان
سینا، زن، آمل
پری‌تک، مرد، میناب
ولی‌بانو، مرد، تهران
پریا، مرد، زابل
یاسمین‌خان، مرد، میانه

بقیه در ادامه مطب