برترین اسم های خارجی دختر و پسر سال 2019

برترین محبوبترین اسم های دختر و پسر - hal nojv \sv - نی نی - جدید خارجی با کلاس

50 اسم برتر دختر و پسر که در سایت بی بی سنتر منتشر شده است، بر اساس رتبه بندی به صورت زیر است؛

رتبه
اسم دختر
اسم پسر
1 Emma Liam
2 Olivia Noah
3 Ava Oliver
4 Isabella Lucas
5 Sophia Mason
6 Amelia Logan
7 Mia Elijah
8 Charlotte Ethan
9 Harper James
10 Mila Aiden