اسامی پادشاهان ایران

 اسم های پادشاهان ایران - نام شاهان ایران - فرزند پسر

نام های پادشاهان ایرانی به ترتیب سلسله تشکیل شده

 

مادها (از ۷۲۸ پیش از میلاد تا ۵۴۹ پیش از میلاد)

دیاکو (۷۰۱ پیش از میلاد)
فرورتیش (۶۷۵ – ۶۵۳ پیش از میلاد)
هووخشتره (۶۲۵ – ۵۸۵ پیش از میلاد)
ایشتوویگو (۵۴۹ – ۵۸۹ پیش از میلاد)

 

هخامنشیان (از ۵۵۰ تا ۳۳۰ پیش از میلاد)

کوروش بزرگ (پیرامون ۵۵۹ – ۵۲۹ پیش از میلاد)
کمبوجیه ( ۵۳۰ – ۵۲۲ پیش از میلاد)
گئومات (۵۲۲ پیش از میلاد، به مدت تقریبی هشت ماه)
داریوش بزرگ – داریوش یکم (۵۲۲- ۴۸۶ پیش از میلاد)
خشایارشا (۴۸۵ – ۴۶۵ پیش از میلاد)
اردشیر یکم (۴۶۵ – ۴۲۴ پیش از میلاد)
خشایارشای دوم (۴۲۴ پیش از میلاد)
سغدیانوس (۴۲۴ – ۴۲۳ پیش از میلاد)
داریوش دوم (۴۲۳ – ۴۰۴ پیش از میلاد)
اردشیر دوم (۴۰۴ – ۳۵۸ پیش از میلاد)
اردشیر سوم (۳۵۸ – ۳۳۸ پیش از میلاد)
اردشیر چهارم (۳۳۸ – ۳۳۶ پیش از میلاد)
داریوش سوم (۳۳۶ – ۳۳۰ پیش از میلاد)

سلوکیان (از ۲۴۹ تا ۳۲۴ پیش از میلاد)

سلوکوس یکم (از ۳۱۲ تا ۲۸۰ پیش از میلاد)
آنتیوخوس یکم (از ۲۸۰ تا ۲۶۱ پیش از میلاد)
آنتیوخوس دوم (۲۶۱ تا ۲۴۶ پیش از میلاد)

لیست اسم های پسرانه جدید

پارت ها

ارشک (اشک یکم) (ح۲۵۰- ح۲۴۷ پ.م)
تیرداد یکم (اشک دوم) (ح۲۴۷- ح۲۱۱ پ.م)
اَردوان یکم (اشک سوم) (ح۲۱۱- ح۱۹۱ پ.م)
فریاپت (اشک چهارم) (ح۱۹۱- ح۱۷۶ پ.م)
فرهاد یکم (اشک پنجم) (ح۱۷۶- ح۱۷۱ پ.م)
مهرداد یکم (اشک ششم) (ح۱۷۱- ح۱۳۸ یا۱۳۷ پ.م)
فرهاد دوم (اشک هفتم) (ح۱۳۸ یا ۱۳۷- ح۱۲۸ پ.م)
اردوان دوم (اشک هشتم) (ح۱۲۸- ح۱۲۳ پ.م)
مهرداد دوم (اشک نهم) (ح۱۲۳- ۸۷ پ.م)
گودرز نخست (۹۱ – ۷۸؟)
اُرُد نخست (۷۸ – ؟)
سیناتروک (اشک دهم) (۷۶ یا ۷۵- ۷۰ یا ۶۹ پ.م)
فرهاد سوم (اشک یازدهم) (۷۰ یا ۶۹- ۵۸ یا ۵۷ پ.م)
مهرداد سوم (اشک دوازدهم) (۵۸ یا ۵۷- ۵۶ پ.م)
اُرد دوم (اشک سیزدهم) (ح۵۶- ۳۷ یا ۳۶ پ.م)
فرهاد چهارم (اشک چهاردهم) (ح۳۷- ۲ پ.م)
تیرداد دوم (۳۲ – ح۳۰ پ.م)
فرهاد پنجم یا (فرهادک) (اشک پانزدهم) (۲ پ.م- ۴ م)
ملکه موزا (۲ پ.م- ۴ م) همراه با پسرش فرهاد پنجم
اُرد سوم (اشک شانزدهم) (۴- ۶ یا ۷ م)
ونُن یکم (اشک هفدهم) (۷ یا ۸- ۱۲ م)
اردوان سوم (اشک هیجدهم) (۱۲- ۳۹ یا ۴۰ م)
تیرداد سوم (ح۳۶ م)
وردان (اشک نوزدهم) (۳۹ یا ۴۰- ۴۵ م)
گودرز دوم (اشک بیستم) (۴۱- ۴۵ م)
ونن دوم (اشک بیست و یکم) (۵۱ م)
بلاش یکم (اشک بیست و دوم) (۵۱- ۷۷ یا ۷۸ م)
پاکور (اشک بیست و سوم) (۷۸- ۱۰۸ یا ۱۱۰ م)
اردوان چهارم (۱۰۸- ۱۱۰ م)
خسرو (اشک بیست و چهارم) (ح۱۱۰- ۱۲۸ یا ۱۲۹ م)
بلاش دوم (اشک بیست و پنجم) (۱۲۸ یا ۱۲۹- ۱۴۷ م)
مهرداد چهارم (۱۲۸؟ یا ۱۲۹؟- ۱۴۷؟ م)
بلاش سوم (اشک بیست و ششم) (۱۴۷- ۱۹۱ م)
بلاش چهارم (اشک بیست و هفتم) (۱۹۱- ۲۰۸ م)
بلاش پنجم (اشک بیست و هشتم) (۲۰۸- ح۲۱۶ م)
اردوان پنجم (اشک بیست و نهم) (ح۲۱۶- ۲۲۶ م)
بلاش ششم
اردوازد

مطلب مرتبط:  خوراکیهای ممنوع برای کودک زیر یکسال

اسم جدید برای نی نی های کوچولوی تازه متولد شده

ساسانیان

اردشیر یکم (اردشیر بابکان) (پیرامون ۲۲۴-۲۴۳)
شاپور یکم (پیرامون ۳/۲۴۲-۲۷۲)
هرمز یکم (۲۷۲-۲۷۳)
بهرام یکم (۲۷۳-۲۷۶)
بهرام دوم (۲۷۶-۲۹۳)
بهرام سوم (۲۹۳)
نرسی (۲۹۳-۳۰۲)
هرمز دوم (۳۰۲-۳۱۰)
آذرنرسی (۳۱۰)
شاپور دوم (ذوالاکتاف) (۳۱۰-۳۷۹)
اردشیر دوم (۳۷۹-۳۸۳)
شاپور سوم (۳۸۳-۳۸۸)
بهرام چهارم (۳۸۸-۳۹۹)
یزدگرد یکم (۳۹۹-۴۲۱)
بهرام پنجم (بهرام گور) (۴۲۱-۴۳۹)
یزدگرد دوم (۴۳۹-۴۵۷)
هرمز سوم (۴۵۹-۴۵۷)
پیروز یکم (۴۵۸-۴۸۴)
بلاش (۴۸۴-۴۸۸)
قباد یکم (۴۸۸-۴۹۷)
جاماسب (۴۹۷-۴۹۹)
قباد یکم (۴۹۹-۵۳۱) (پادشاهی دوباره)
خسرو یکم (خسرو انوشیروان) (۵۳۱-۵۷۹)
هرمز چهارم (ترک‌زاد) (۵۷۹-۵۹۰)
بهرام ششم (۵۹۰-۵۹۱)
خسرو دوم (خسرو پرویز) (۵۹۱-۶۲۸)
قباد دوم (شیرویه) (۶۲۸)
اردشیر سوم (۶۲۸-۶۳۰)
شهربراز (۶۳۰)
خسرو سوم (۶۳۰)
جوانشیر (۶۳۰)
پوراندخت (۶۳۰-۶۳۱)
پیروز دوم (۶۳۱)
آزرمی دخت (۶۳۱)
هرمز پنجم (۶۳۱)
خسرو چهارم (۶۳۱)
پیروز دوم (۶۳۱)
خسرو پنجم (۶۳۱)
یزدگرد سوم (۶۳۲-۶۵۱)
تازش تازیان (۶۵۱)

اسم های پسرانه با ریشه سریانی

گاوباریان

گیل گیلانشاه
دابویه
فرخان بزرگ
اسپهبد دازمهر
فرخان کوچک
خورشید

 

باوندیان

شاخه کیوسیه

باو
سهراب یکم
مهرمردان
سهراب دوم
شروین یکم
شهریار یکم
شاپور
جعفر
کارن یکم
رستم یکم
شروین دوم
شهریار دوم
دارا
شهریار سوم

 

شاخه اسپهبدیه

شهریار چهاروم
کارن دوم
رستم دوم
علی یکم
رستم سوم
حسن یکم
اردشیر یکم
رستم چهارم

اسم شیک پسر با ریشه فرانسوی

شاخه کینخواریه

اردشیر دوم
ممد
علی دوم
یزدگرد
شهریار پنجم
کیخسرو
شرف الملوک
حسن

 

طاهریان

طاهر بن حسین (طاهر ذوالیمینین)
طلحه بن طاهر
علی بن طاهر
عبدالله بن طاهر
طاهر بن عبدالله
محمد بن طاهر بن عبدالله

 

صفاریان

یعقوب لیث
عمرو لیث
طاهر بن محمد بن عمرولیث
لیث بن علی بن لیث
محمد بن علی بن لیث
احمد بن محمد بن خلف
خلف بن احمد

 

علویان تبرستان

حسن بن زید
القائم
داعی الحق
حسن پسر مهدی
داعی صغیر

 

سامانیان

اسماعیل بن احمد، نامدار به امیر ماضی (۲۹۵ – ۲۷۹ ه‍.ق.)
احمد بن اسماعیل, نامی به امیر شهید (۳۰۱ – ۲۵۹ ه‍.ق.)
نصر بن احمد، نامی به امیر سعید (۳۳۱ – ۳۰۱ ه‍.ق.)
نوح بن نصر، نامی به امیر حمید (۳۴۳ – ۳۳۱ ه‍.ق.)
عبدالملک بن نوح، نامی به امیر رشید (۳۵۰ – ۳۴۳ ه‍.ق.)
منصوربن نوح، نامی به امیر سدید (۳۶۵ – ۳۵۰ ه‍.ق.)
نوح بن منصور، نامی به امیر رضی (۳۸۷ – ۳۶۵ ه‍.ق.)
منصور بن نوح (۳۸۹ – ۳۸۷ ه‍.ق.)
عبدالملک بن نوح (۳۸۹ – ۳۸۹ ه‍.ق.)

 

زیاریان

مرداویج زیاری
وشمگیر
بیستون پسر وشمگیر
قابوس پسر وشمگیر
منوچهر پسر قابوس
انوشیروان پسر منوچهر

 

بوییان

علی بن بویه دیلمی ملقب به عمادالدوله
فنا خسرو بن حسن معروف به عضدالدوله

مطلب مرتبط:  اسم پسرانه عبری

 

غزنویان

ناصرالدین سبکتکین
اسماعیل پسر سبکتکین
سلطان محمود غزنوی (محمود بن سبکتکین)
محمد پسر محمود
سلطان مسعود غزنوی (مسعود بن محمود)
مودود پسر مسعود
مسعود دوم پسر مودود
علی پسر مسعود
عبدالرشید پسر محمود
طغرل غاصب
فرخزاد پسر مسعود
ابراهیم پسر مسعود
مسعود سوم پسر ابراهیم
شیرزاد پسر مسعود
ارسلانشاه پسر مسعود
بهرامشاه پسر مسعود
خسروشاه پسر بهرامشاه
خسرو ملک پسر خسروشاه

 

سلجوقیان

طغرل بیک
الب ارسلان
ملکشاه
برکیارق
محمد بن ملکشاه
احمد سنجر
محمود

 

خوارزمشاهیان

قطب الدین محمد
علاء الدین اتسز
جلال الدین سلطانشاه
علاء الدین تکش
علاءالدین محمد
جلال الدین منکبرنی

 

ایلخانان

هولاکو
اباقاخان هولاکو
سلطان احمد تکودار بن هولاکو
ارغون‌خان بن اباقا
گیخاتون بن اباقا
بایدوخان بن طرغان‌
غازان بن ارغون
اولجایتو خدابنده بن ارغون
ابوسعید بهادرخان بن اولجایتو
ارپاگاون
موسی خان
محمد خان
ساتی بیک
شاه جهان ایلخانی
سلیمان خان
طغا تیمورخان
انوشیروان عادل

 

دودمان‌های محلی

جلایریان

شیخ حسن بزرگ (۷۳۶ق)
شیخ اویس بهادرخان (۷۵۷ق)
جلال‌الدین حسین‌خان (۷۷۶ق)
غیاث‌الدین سلطان احمد بهادر (۷۸۳ق)
شاه محمود (۸۱۴-۸۱۳ق)

 

آل مظفر یا مظفریان

مبارزالدین محمد (۵۹-۷۱۸ / ۵۸-۱۳۱۸)
شاه محمود (۷۶-۷۵۹ / ۷۴-۱۳۵۸)
عمادالدین احمد (۹۵-۷۸۶ / ۹۳-۱۳۸۴)
نصره الدین شاه یحیی (۹۵-۷۶۴ / ۹۳-۱۳۶۳)
شاه شجاع
زین العابدین بن شاه شجاع(۸۹-۷۸۶ / ۸۷-۱۳۸۴)
شاه منصور (۹۵-۷۹۰ / ۹۳-۱۳۸۸)

 

آل اینجو

 

کیاییان

سید امیر کیای مَلاطی ، بنیانگذار حکومت خاندان کیاییان در گیلان. حکومت از (۷۶۳ـ۷۷۶) ق.
سید رضی کیا حکومت از (۷۲۹ـ۷۹۹) ق.
کارکیا سید محمد اول حکومت از (۸۲۹ ـ۸۳۷) ق.
کارکیا ناصر کیا حکومت از (۸۳۷ ـ۸۵۱) ق.
کارکیا سلطان محمد دوم حکومت از (: ۸۵۱ـ۸۸۳) ق.
کارکیا میرزاعلی

 

تیموریان

تیمور لنگ
خلیل سلطان
شاهرخ
الغ بیگ
عبدالله میرزا
بابر تیموری
ابو سعید
سلطان احمد
سلطان محمود
سلطان حسین بایقرا

 

قراقویونلو

قرامحمد
قرایوسف
قرااسکندر
جهانشاه
حسن علی فرزند جهانشاه

 

آق قویونلو

قره عثمان
حمزه
نورالدین علی
اوزون حسن
سلطان خلیل
یعقوب

 

صفویان

شاه اسماعیل یکم
شاه طهماسب یکم
شاه اسماعیل دوم
شاه محمد خدابنده
شاه عباس یکم
شاه صفی
شاه عباس دوم
شاه سلیمان
شاه سلطان حسین
شاه طهماسب دوم
شاه عباس سوم

 

افشاریان

نادرشاه افشار
عادلشاه افشار
ابراهیم‌شاه
شاهرخ‌میرزا

 

زندیان

کریم‌خان زند
زکی‌خان زند
ابوالفتح‌خان زند
صادق‌خان زند
علی‌مرادخان زند
جعفرخان زند
صیدمرادخان زند
لطفعلی‌خان زند

 

قاجار

آقا محمدخان قاجار
فتحعلی شاه
محمد شاه
ناصرالدین شاه
مظفرالدین شاه
محمدعلی شاه
احمد شاه

 

پهلوی

رضاشاه پهلوی
محمدرضاشاه پهلوی